Draft s Petrem Brožkem JOU/BotG/THS #1

Komentovaný Magic Online draft s Petrem Brožkem.

 
na začátek